Tính năng 3D Export trong MTube

Tùy chọn 3D Export (xuất 3D) cho phép bạn truyền tệp tin từ phần mềm MTube sang cncKad và MBend một cách liền mạch.

“Has been always a pleasure to work with Metalix … They did several customizations to suit our particular needs even better, and now they are perfect.”

William Perez, head of programming at TMP Manufacturing co. de México, Mexico

Chúng tôi luôn có niềm vui khi làm việc với Metalix … Họ đã thực hiện một số tuỳ chỉnh cho phù hợp với các nhu cầu cụ thể của chúng tôi, thậm chí tốt hơn.

William Perez, trưởng bộ phận lập trình tại TMP Manufacturing co. de México, Mexico

 

Xem video về cách xuất ống 3D

Chuyển ống từ MTube sang cncKad

Bạn có thể chuyển ống từ Mtube sang cncKad. Sau đó bạn có thể cắt ống mà bạn đã nhập, và gia công chúng với tất cả các tính năng của cncKad.

3d export

MTube

3d-export-2

Khi đã sang cncKad

3d export

Mô phỏng gia công 3D trên cncKad

Chuyển file kim loại tấm từ MTube sang cncKad và MBend

Các file kim loại tấm có thể được chuyển từ MTube sang cncKad và MBend và được xử lý thêm ở đó.

3d export

MTube

3d export

Sang cncKad

3d export

Sang Mbend