nc icon

Tính năng Generating NC trong cncKad

cncKad tạo ra các chương trình NC hiệu quả, xem xét cả các khả năng và giới hạn của máy.

“cncKad offers all the support and features anyone may need in the sheet metal industry, and the automatic generation of CNC programs is rapid and powerful, using all the capabilities the machine offers.”

Frank Geissler, SILL Leuchten GmbH (former; Franz SILL GmbH), Germany

cncKad cung cấp tất cả các hỗ trợ và tính năng mà bất cứ ai cũng có thể cần trong ngành công nghiệp kim loại tấm, việc tự động sinh các chương trình CNC là rất nhanh chóng và mạnh mẽ, tận dụng được tất cả các khả năng mà máy cung cấp.

Frank Geissler, SILL Leuchten GmbH (trước đây là Franz SILL GmbH), Đức

cncKad tối ưu hóa các yếu tố sản xuất để giảm thiểu thời gian gia công cần thiết, tính đến khả năng và giới hạn của máy. Sau đó bộ biên dịch chuyển đổi các hành động này thành các chương trình NC hiệu quả, chúng có thể được mô phỏng trên màn hình đồ họa của cncKad.

cncKad tính toán thời gian chạy máy và lập ra các báo cáo chi tiết để dùng cho sản xuất hoặc cho bộ phận kế toán. Các chương trình NC sinh ra có thể được truyền đến máy thông qua kết nối trực tiếp (DNC), mạng công ty, hoặc ổ đĩa di động.

Tạo NC code trên cncKad