nesting_icon

Tính năng Manual Nesting trong AutoNest

Manual Nesting (Sắp xếp thử công)

Sắp xếp thủ công của AutoNest cho phép bạn sắp xếp các chi tiết theo ý muốn

“What makes Metalix stand out for me personally is the flexibility that Metalix offers me as the programmer. Metalix AutoNestcan make automatic decisions that work in most situations; but when I would like to take a specific approach to a job, it is extremely easy and fast to implement things my way. The software does not push you into a corner and force you to do it a certain way.”

Henk Van Nierkerk and Derrick Van Nierkerk, Directors, METALFORMERS Pty. Ltd., South Africa

Là môt lập trình viên, điều làm cho Metalix nổi bật đối với tôi là sự linh hoạt mà nó mang tới. Metalix AutoNest có thể tự động đưa ra các quyết định có hiệu quả trong hầu hết các tình huống; nhưng khi tôi muốn thực hiện một cách tiếp cận khác đối vơi công việc, nó rất dễ dàng và nhanh chóng thực hiện theo cách của tôi. Phần mềm không làm khó cho bạn và không bắt  buộc bạn phải làm theo một cách nhất định nào đó.

Henk Van Nierkerk và Derrick Van Nierkerk, Giám đốc, METALFORMERS Pty. Ltd., Nam Phi

AutoNest cho phép bạn đặt một cách tương tác các chi tiết riêng biệt hoặc các nhóm chi tiết. Bạn có thể kiểm soát quá trình sắp xếp theo ý muốn, bằng cách kéo, xoay, lấy đối xứng, căn chỉnh, tạo mảng và tạo nhóm các chi tiết.

Manual Nesting

AutoNest hướng dẫn bạn tạo ra các giải pháp sắp xếp tốt hơn

  • Cảnh báo sự chuyển động của phế liệu đột
  • Cảnh báo một chi tiết nằm chồng nên chi tiết khác
  • Tránh né khu vực kẹp được xác định trước