nests_icon

Tính năng Multiple Material Nests trong AutoNest

Multiple Material Nests (sắp xếp nhiều loại vật liệu)

Các chi tiết từ các vật liệu khác nhau được sắp xếp tự động và được sắp xếp trên các tấm thích hợp.

Reliable software for punching, laser cutting, autonesting, and 3D CAD Link.  Service and support are good enough!

Gedeon System Co. Ltd., South Korea

Phần mềm đáng tin cậy để đột cắt, cắt laze, tự động xếp hình chi tiết gia công và 3D CAD Link. Dịch vụ và hỗ trợ là đủ tốt!

Công ty TNHH Hệ thống Gedeon, Hàn Quốc

Multiple Material Nests

Một giải pháp sắp xếp có thể chứa một vài nhóm , mỗi nhóm là một loại vật liệu và độ dày khác nhau. Khi chạy AutoNets, các chi tiết của cùng một đơn hàng nhưng là vật liệu khác nhau và có độ dày khác nhau được sắp xếp tự động và được sắp xếp trên các tấm thích hợp.