Tính năng Tube cutting trong cncKad

Mô đun cắt ống dễ sử dụng của cncKad cung cấp việc lập chương trình nhanh và đơn giản cho các máy cắt ống CNC.

“We are constantly comparing cncKad with products of its competitors, but still cncKad is easiest to handle, combined with great efficiency.”

Frank Geissler, SILL Leuchten GmbH (former; Franz SILL GmbH), Germany

Chúng tôi liên tục so sánh cncKad với các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh, nhưng cncKad dê dàng nhất để xử lý, đồng thời đạt với hiệu quả lớn.

Frank Geissler, SILL Leuchten GmbH (trước đây là Franz SILL GmbH), Đức

cncKad hỗ trợ việc tạo ra các bản vẽ ống, thêm mặt phẳng cắt hoặc các chỗ cắt nhau giữa các ống, giữa một ống và một mặt phẳng, tạo các sắp xếp  phôi ống, gia công chúng, xem trước trong chế độ xem 3D, tạo mã NC cho máy cắt ống và mô phỏng quá trình chế tạo ống bằng 3D.

Tube Cutting

Hệ thống được tạo từ modun Tube Cutting của cncKad