turret_icon

Tính năng Nest According to Turret Restrictions trong AutoNest

Nest According to Turret Restrictions (Sắp xếp theo giới hạn của bộ gá chày)

AutoNest sắp xếp các chi tiết trên các tấm, tính toán các giải pháp dựa trên các giới hạn của  ổ gá chày của máy.

Easy and fast for different brand machines without any problems. It’s the best choice. Everyone can learn cnckad even if he does not know CAD.

Daedong Door Co. Ltd., South Korea

Dễ dàng và nhanh chóng cho các máy thương hiệu khác nhau mà không có bất kỳ vấn đề nào. Đó là lựa chọn tốt nhất. Mọi người có thể học cnckad ngay cả khi anh ta không biết về CAD.

Công ty TNHH Daedong Door, Hàn Quốc

Tính năng sắp xếp theo giới hạn bộ gá chày  được áp dụng cho máy  đột dập, để tránh những thay đổi chày không cần thiết.

AutoNest sắp xếp các chi tiết trên tấm, giảm thiểu số lần thay thế chày trong bộ gá chày, tính toán giải pháp dựa trên các giới hạn (số lượng các ổ gá, kích cỡ của chúng, và các ổ gá xoay) của ổ gá chày cụ thể của máy.