simulation_icon

Tính năng của Simulating trong cncKad

Từng bước một, tính năng mô phỏng của cncKad hiển thị mã NC được tạo ra, hiển thị đồ hoạ các kết quả của mỗi nguyên công.

cncKad is very easy to use. Even a new operator is able to learn and create programs after a few hours of training”

Navarajan, Alstom Ltd., India

cncKad rất dễ sử dụng. Ngay cả một công nhân mới cũng có thể học và tạo ra các chương trình sau vài giờ đào tạo

Navarajan, Alstom Ltd., Ấn Độ

Môđun mô phỏng của cncKad là một công cụ đa năng để hiển thị, kiểm tra và chỉnh sửa mã NC. Bạn có thể chạy mô phỏng bất kỳ mã NC nào, xem cách máy của bạn sẽ xử lý chúng như thế nào. Bạn cũng có thể chỉnh sửa mã NC, thực hiện các điều chỉnh, thay đổi, và mô phỏng kết quả.

  • Mô phỏng đồ hoạ cho bất kỳ chương trình NC nào
  • Cho phép bạn tải và mô phỏng các chương trình cũ được viết trước đó trên máy
  • Cho phép bạn chỉnh sửa chương trình NC và xem kết quả trên tấm đã xử lý
  • Cho phép thay đổi chày trong bộ gá chày của máy tùy theo các thiết lập NC của bạn
  • Tự động kiểm tra các lỗi của mã NC như thiếu thông số, các vấn đề kẹp, và chạy quá hành trình

NC-to-DFT

Tính năng NC-to-DFT (Tape-to-Shape) cho phép bạn chuyển đổi các tệp tin NC cũ của bạn sang dạng hình học đã xử lý, nhờ đó loại bỏ việc phải tạo lại các chi tiết của bạn bằng đồ hoạ.

NC-to-DFT tự động dịch file NC cũ thành bản vẽ được hiển thị trên màn hình đồ hoạ của bạn. Ở đó bạn có thể thao tác nó giống như bất kỳ bản vẽ cncKad khác: biến đổi các đối tượng bằng cách thêm vào các hình dạng hoặc kích thước. Bạn cũng có thể quay trở lại giai đoạn CAM và chỉnh sửa các thông số CAM hiện có hoặc bổ sung thông số CAM mới để tiếp tục đột dập và cắt sau đó.