machine_config

Machine Configuration trong MBend – Metalix

Machine Configuration (Cấu hình máy) cho phép nhập và tạo cấu hình các dao cụ và máy.

 • Easy to learn
 • Many options even above the needs of the majority of users
 • Does not take up large system resources
 • Live updating
 • Low cost nesting compared to Metalixcompetition”

Jaime Martínez, Inspector, DHJ2 Construcciones Metálicas, S.L., Spain

 • Dễ học
 • Nhiều lựa chọn trên nhu cầu của đa số người dùng
 • Không chiếm tài nguyên lớn của hệ thống
 • Cập nhật trực tiếp
 • Sắp xếp chi phí thấp so với đối thủ của Metalix

Jaime Martínez, Thanh tra viên, DHJ2 Construcciones Metálicas, S.L., Tây Ban Nha

MBend cung cấp khoảng 200 mẫu máy được cấu hình sẵn. Nếu mô hình cụ thể của bạn không có trong danh sách, bạn có thể dễ dàng sửa đổi một máy hiện có để khớp với máy của bạn.

Bạn cũng có thể thêm một máy trong MBend vào những cái đã có sẵn để mô phỏng. Trình thuật sĩ tích hợp sẽ hướng dẫn bạn trong quá trình tạo cấu hình một máy mới, bao gồm việc gán các dao cụ, cho dù là từ các định nghĩa được nhập, các định nghĩa hiện tại trong MBend hay cấu hình thủ công.

Có ba cách để thêm một tập các định nghĩa mới:

 • Xác định tất cả các phép đo tham số.
 • Nhập tệp IGES.

Machine-Configuration

Dễ dàng thay đổi kẹp trên từ European sang America hay NS II

Nhập các thông số máy và dao từ một máy tính khác chạy MBend. Xác định một khung tham số chỉ là vấn đề của việc đo máy và nhập các thông tin có liên quan trong mẫu.

Machine-Configuration