tube_icon

Tính năng sắp xếp ống (Tubes) trong AutoNest

Dễ dàng xếp ống trong AutoNest.

“We have just installed a Mitsubishi LVP 3015 Plus laser interfaced with Metalix cncKadsoftware. We should have changed sooner! The features of cncKad auto nesting, drag and drop, and simulation coupled with the Mitsubishi laser has paid for itself in just the first few weeks.”

Stephen Manson, DC Norris, UK

Chúng tôi vừa mới cài đặt một thiết bị Laser Mitsubishi LVP 3015 Plus giao tiếp với phần mềm Metalix cncKad. Đáng lẽ chúng tôi nên đã thay đổi sớm hơn! Các tính năng của cncKad tự động sắp xếp, kéo và thả, và mô phỏng cùng với laser Mitsubishi đã giúp hoàn vốn chỉ trong vài tuần đầu tiên.

Stephen Manson, DC Norris, Vương quốc Anh

AutoNest cho phép bạn dễ dàng xếp ống.

Ống có thể được nhập trực tiếp từ cncKad, từ MTube hoặc từ các chương trình CAD (như SOLIDWORKS, Solid Edge, PTC Creo và Autodesk Inventor) qua CAD Link. Chúng có thể được xử lý hàng loạt thông qua Daily Job và được sắp xếp tự động xếp bằng AutoNest Pro. Phần mềm sẽ tự động xác định các biên dạng ống khác nhau, vật liệu, và chiều dày, và sắp xếp chúng phù hợp, xoay và lật các bộ phận của ống để có giải pháp tốt nhất và hiệu quả nhất. Bạn tạo ra chương trình NC cho các sắp xếp ống và xem trước chúng trên báo cáo.

Tubes