3D CAD Integration

Tích hợp 3D CAD 

Phần mềm thêm vào (Add-on) CAD Link cung cấp tính năng tích hợp 3D CAD với phần mềm cncKad và phần mềm CAM. Nó chuyển trực tiếp và hiệu quả các chi tiết vào cncKad hoặc MBend từ các phần mềm CAD như Solid Edge®, SOLIDWORKS®, Autodesk® Inventor®, Catia và PTC Creo®.

3D CAD Integration

3D CAD Integration

Tích hợp CAD 3D  với cncKad thông qua CAD Link sử dụng cùng một bảng chuyển đổi chính, cho phép thực hiện  quy trình liền mạch từ thiết kế đến lập trình với cncKad và MBend.

CAD Link chuyển các thuộc tính của chi tiết  trực tiếp giữa các hệ thống, làm phẳng (khai triển) các chi tiết và duy trì tình trạng toàn vẹn giữa chi tiết trong phần mềm CAD với chi tiết trong cncKad.

Khi bạn thay đổi chi tiết trong phần mềm CAD, bạn có thể sử dụng tính năng cập nhật của CAD Link để tự động cập nhật những thay đổi trong cncKad, hầu như không cần phải xử lý lại chi tiết đó:

  • Nguyên công đột và cắt được tự động cập nhật theo kích thước mới.
  • Các thực thể mới hiển thị trên chi tiết 2D, sẵn sàng để xử lý.
  • Các góc uốn mới trong mô hình 3D được hiển thị dưới dạng các đường đường uốn trên chi tiết 2D.

CAD Link cho phép bạn lựa chọn bù uốn trực tiếp từ bảng bù của Metalix và áp dụng chúng vào mô hình CAD của bạn. Điều này đảm bảo sự khai triển chính xác cho việc cắt và uốn.

CAD Link đặc biệt hữu ích cho sản xuất trong phân xưởng, vì bạn có thể thiết kế một chi tiết trong hệ thống CAD, xử lý nó trong cncKad hoặc MBend, và gửi mã trực tiếp đến máy.

Xem video mô tả cách CAD Link xuất một phần từ hệ thống 3D CAD sang MBend.