report_icon

Tính năng Reports trong Mbend

Báo cáo toàn diện của MBend bao gồm tất cả các thông tin mà người vận hành cần để thiết lập gia công và uốn linh kiện.

“The Metalix software has high supportability, high rate of function vs. price, and high sharing and compatibility. Metalix wins advantages over common marketing software that can only apply single function and single support with single software. We also praise the offering perfect training and education from Metalix that can be rated as 5 stars.”

HOHSIN, Taiwan

Phần mềm Metalix có khả năng hỗ trợ cao, đánh giá cao về chức năng so với giá cả, khả năng chia sẻ và tương thích cao. Metalix giành được lợi thế so với phần mềm tiếp thị phổ biến mà chỉ có thể áp dụng chức năng duy nhất và hỗ trợ duy nhất với một phần mềm. Chúng tôi cũng khen ngợi việc cung cấp đào tạo hoàn hảo và giáo dục từ Metalix có thể được đánh giá là 5 sao.

HOHSIN, Đài Loan

Báo cáo toàn diện của MBend bao gồm tất cả các thông tin mà người vận hành cần để thiết lập gia công và uốn linh kiện. Thông tin bao gồm:

  • Thông tin về dao cụ và chi tiết thiết lập dao cụ
  • Các chỉ dẫn về trình từ uốn
  • Chế độ xem chi tiết dàn phẳng với trình tự uốn cong
  • Xử lý sản phẩm
  • Đồ hoạ Bend-by-Bend

MBend cung cấp một số mẫu báo cáo được định dạng trước:

  • Báo cáo hệ thống đa năng do Metalix cung cấp, tương ứng với (các) ngôn ngữ mà bạn chọn. Chỉnh sửa chúng bằng một trình biên tập CR.
  • Tích hợp báo cáo.

Bạn có thể tạo các tệp báo cáo theo nhiều định dạng: PDF, DOC, RTF, XLS, XLSX, XML, CSV và RPT.

 

MBend Report