Tính năng của Dynamic Common Cuts trong AutoNest

AutoNest tự động định vị các chi tiết nên các cạnh liền kề được gia công cùng lúc với nhờ chế độ cắt đường chung động học (dynamic common cuts).

“We have found the nesting engine to be extremely good compared to other software we have used. And we trust the software very much to make the most of available material with minimum waste.”

Henk Van Nierkerk and Derrick Van Nierkerk, Directors, METALFORMERS Pty. Ltd., South Africa

Chúng tôi đã tìm thấy công cụ xếp hình rất tốt so với phần mềm khác mà chúng tôi đã sử dụng. Và chúng tôi tin tưởng phần mềm này rất nhiều để sử dụng tối đa các vật liệu sẵn có với lượng vật liệu bỏ đi tối thiểu.

Henk Van Nierkerk và Derrick Van Nierkerk, Giám đốc, METALFORMERS Pty. Ltd., Nam Phi

AutoNest tự động định vị các chi tiết để các cạnh liền kề được xử lý cùng một lúc, do đó tiết kiệm vật liệu, thời gian máy, khí cắt và điện, cũng như độ mòn của dao cụ.

AutoNest tính và hiển thị các đường cắt chung tự động, bất cứ khi nào bạn di chuyển bằng tay hoặc đặt một chi tiết trên tấm.

Dynamic common cuts (đường cắt chung động học) được tự động tạo lại khi di chuyển các chi tiết từ vị trí này sang vị trí khác.

Dynamic common cut

Sau khi kéo các chi tiết vào vị trí. AutoNest tự động tạo các đường cắt chung mới

Dynamic common cut